มข.ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เปิดรับผู้พิการ 11 คน ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ปี 2555

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 เมษายน 2012 เวลา 19:56 น.

ในปีการศึกษา 2555  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเปิดการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 11 คน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 7 คน ได้แก่
1.1 สาขาวิชาภาษาไทย รับผู้บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 1 คน โดยต้องมีคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60            
1.2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับผู้บกพร่องทางการมองเห็น หรือผู้พิการเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย (ยกเว้นผู้พิการที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพด้านอาคาร
เรียนยังไม่พร้อม)  จำนวน 1 คน
1.3  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับผู้บกพร่องทางการมองเห็น จำนวน 1 คน โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.00 ขึ้นไป   และมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1.4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับผู้พิการเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย (ยกเว้นผู้พิการที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพด้านอาคารเรียนยังไม่พร้อม) จำนวน 2 คน
1.5 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับผู้บกพร่องทางการมองเห็น หรือผู้พิการเฉพาะส่วนล่างของร่างกาย (ยกเว้นผู้พิการที่ต้องใช้ Wheelchair เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพด้านอาคารเรียนยังไม่พร้อม)  จำนวน 2 คน โดยจะต้องมีคะแนนวิชาภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 20%  สังคมศึกษา 30%  ภาษาอังกฤษ 25%   คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10%,  PAT1 10%  หรือ PAT 7 10%  และค่า GPAX (5 ภาคเรียน) 5%
2.  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 3 คน ดังนี้
2.1  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน โดยจะต้องสามารถเขียนหนังสือหรือพิมพ์
คอมพิวเตอร์ได้  และมีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 25 %   
2.2  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 คน โดยจะต้องสามารถเขียนหนังสือหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้  และมีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 25 %
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน  1  คน 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม รับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในระดับ คนหูตึง  หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าว อันเกิดจากโรคประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด อุบัติเหตุ และโรคติดต่อ
โดยจะต้องสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์( PAT4) ให้ได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30%  
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกในสาขาวิชาต่างๆ นั้น  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00  และไม่รับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือจบปริญญาตรีแล้ว
2. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.  เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 หรือจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 หรือประกาศนียบัตรอื่น ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยทุกประการ
7. เป็นผู้พิการทางการเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน,  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน หรือ ผู้พิการทางการได้ยินในระดับคนหูตึง 2
การเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร สำหรับแนบส่งพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)
2. ใบแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ใบแสดงผลการเรียน ปีที่ 4-6 (6 ภาคเรียน) สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ)
3.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ชุด โดยรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพ แข็งแรง
5. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
วิธีการสมัคร สมัคร ทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเอง โดยดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง Internet http://www.kku.ac.th, www.reg2.kku.c.th และกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว ในช่องที่กำหนดให้ และดำเนินการ ดังนี้
1.  สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 10-27 เมษายน 2555 นี้ โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ส่งในนาม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
2. สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ หน่วยสอบคัดเลือกฯ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา ชั้น 1 สานักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ตั้งแต่วันที่ 10-30 เมษายน 2555 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วิธีการคัดเลือก จะ พิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด   และสอบสัมภาษณ์ ประกอบผลการตรวจร่างกาย และผลการทดสอบความสามารถตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555      
รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ณ คณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 
ผู้สนใจ  สามารถติดตามความคืบหน้าของการสอบคัดเลือกได้ทาง Internet ที่ www.reg2.kku.ac.th หรือ www.kku.ac.th

**  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4320-2660  **

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

 
joomla templateinternet security reviews

Google Search

Googlewww http://lib02.kku.ac.th/dsskku
พฤศจิกายน 2014
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday305
mod_vvisit_counterYesterday312
mod_vvisit_counterThis week2329
mod_vvisit_counterLast week2665
mod_vvisit_counterThis month10911
mod_vvisit_counterLast month10625
mod_vvisit_counterAll days208076

We have: 3 guests online
Your IP: 54.237.247.172
 , 
Today: พ.ย. 28, 2014
Technology template by best internet security