ล็อคอินเข้าสู่ระบบPowered by Core Design

เสนอนายก.....แผนพัฒนาเศษฐกิจฯฉบับที่ ๑๑ ควรสร้างความเป็นธรรมในสังคม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 29 November 2010 17:29
       นายดุสิต นนทะนาคร ประธานหอการค้าไทย สรุปผลสำรวจจากการสัมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศครั้งที่ 28 ณ จังหวัดขอนแก่นว่า ได้ สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ซึ่งจะนำเสนอปัญหา ๓ อย่างที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การ พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยจะเน้นเรื่องของหัวใจในเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 11 ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสุดท้ายปัญหาการทุจริตคอรัปชัน โดยได้ยื่นเสนอผ่านนายกรัฐมนตรีในวันที่ 28 พ.ย.53

       ผศ.ดร. เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองประธานหอการค้าไทย กล่าวถึงผลสรุปทางด้านทัศนะต่อปัญหาทางด้านการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยนั้น มีผลกระทบทางด้านการดำเนินธุรกิจมาก โดยคนส่วนใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจมองว่า เป็นเรื่องธรรมดาของกิจการที่ทำธุรกิจต้องจ่ายเงินเพิ่มพิเศษหรือจ่ายอย่าง ไม่เป็นทางการต่อทางราชการ นักการเมืองที่ทุจริตเพื่อให้ประสบผลความสำเร็จ จึงเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยื่นและสมควรที่จะต้อง ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

       ด้าน ดร.ยาใจ ชุวิชา ประธานคณะจัดทําการสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงแผนการลดความเหลื่อมล้ำว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่มากถึง 88 เปอร์เซ็นต์ แม้ทางรัฐบาลจะได้เข้ามาช่วยเหลือและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งทางด้านการเรียน การประกันสุขภาพ การประกันราคาสินค้า ส่งเสริมโอท็อป การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่คนชราและผู้พิการ รวมไปถึงการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งได้ลงความเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลางไปจนถึงมาก แต่เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคงที่รัฐบาลต้องเป็นหัวหอกในการเข้ามา แก้ไขปัญหาและรูปแบบของรัฐบาล

       ด้าน ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๑รัฐบาลควรให้ความ สำคัญทางด้านการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม โดยคาดหวังว่าทางรัฐบาลได้ผลักดันโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบชลประทาน และส่วนสุดท้ายการสร้างจิตสำนึกของภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น (เนชั่นทันข่าวออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 28 พ.ย.2553)
Last Updated on Monday, 29 November 2010 19:51